رویترز: مذاکرات لوزان به یک استراتژی مشترک در مورد سوریه نرسید