از درگذشت پادشاه تایلند تا جنایت جنگنده‌های سعودی در مراسم عزاداری صنعا