آمادگی اوکراین برای شرکت در نشست چهارجانبه نرماندی