تروریسم از اعدام هراسی ندارد / احکام اعدام ابزار تبلیغی تروریست