روضه وکیل شهرام جزایری و مهدی هاشمی برای واقعه عاشورا!