رایزنی وزارت ارتباطات با بانک مرکزی برای راه اندازی فناوری پول الکترونیک در کشور