مرحله جدیدی از درمان پارکینسون آغاز می شود؛ انجام آزمایش روی انسان