تجمیع خرید واگن‌های مترو بهترین فرصت برای انتقال فناوری به داخل است