"بورس" در بورس درج شد/ خبری از عرضه اولیه نخواهد بود/ فقط گشایش نماد