اولین شرکت سرمایه گذاری بورس ایران ۱.۱ هزار میلیارد تومانی می شود