تظاهرات هزاران نفر در اروپا در اعتراض به توافق تجارت آزاد با کانادا و آمریکا