راه‌حل ایران برای فرار از جریمه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری