پورشه از تعدیل کننده‌ی مغناطیسی در درب خودروها استفاده می‌کند