"بورس" در بورس درج شد/ خبری از عرضه اولیه نیست/ فقط گشایش نماد