عکس یادگاری رضا توکلی در کنار شریفی نیا و پیروز فر