کری ، آزادی دو آمریکایی اسیر شده در یمن را تایید کرد