راشاتودی: ساکنان شرق حلب سپر انسانی تروریست ها هستند