عبادی تکلیف مشارکت ترکیه در آزادسازی موصل را روشن کرد