گزارش‌های تأییدنشده از آغاز عملیات بازپس‌گیری موصل