تاج: برای اتفاقات بازی با کره باید به فیفا پاسخ بدهیم