قدمی: با "لولو" نشان دادن IOC می‌خواهند در قدرت بمانند/ نباید علیه کشور سندسازی کنند