کری: تماس بعدی کشورهای حاضر در نشست لوزان دوشنبه خواهد بود