روند اجرای برجام هنوز "کند" است/گشایش ارتباطات بانکی‌ "سرعت قابل قبولی" ‌ندارد