تحلیل آینده بازار سرمایه با توجه به انتخابات ایران و آمریکا