خروج موقت دو شرکت بورسی برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و مجمع سالانه