اهمال کاری و سیاست های سونی، مزایای رقابتی هدست پلی استیشن را از بین برد