ساکنان شرق حلب نقش سپر انسانی را برای تروریستها دارند