سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم منصوب شد