به هیچ وجه اجازه شرکت نیروهای ترکیه در عملیات موصل را نخواهیم داد