پسکوف: تهدید ضدروسی آمریکا برای کل دنیا خطرناک است