تقابل موافقان و مخالفان سوریه در سوئیس/ عربستان: توافقی حاصل نشد/ آمریکا: مذاکرات در لحظاتی به تنش کشیده شد/ روسیه: مشارکت کنندگان پیشنهادهای