ادامه رایزنی برای انتخاب جایگزین وزیر ارشاد/ گزینه جدید مطرح شد