العبادی:هرگز به ترکیه اجازه مشارکت در عملیات موصل نمی دهیم