توافق شرکت کنندگان اجلاس لوزان برای ادامه تماس ها درباره سوریه