سخنگوی کرملین، تهدید آمریکا را بر ضد روسیه برای کل دنیا خطرناک خواند