نشست لوزان ممکن است به شکل گیری برخی رویکردهای مختلف بینجامد