حماس به سخنان صهیونیست پسند مدیرکل یونسکو اعتراض کرد