تایید برنامه‌های انوشیروانی تا بازی‌های آسیایی2018