العبادی: به هیچ وجه به نیروهای ترکیه اجازه نخواهیم داد در عملیات موصل شرکت کنند