ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی از 20 میلیون نفر گذشت