شرایط دریافت تسهیلات برای بخش صنعت باید آسان تر شود