20 درصد درآمدهای واریزی قزوین به خزانه در قالب بودجه به استان برمی گردد