اتخاذ مواضع مشترک چین و روسیه در قبال سوریه و مبارزه با تروریسم