اروپا با بحران‌های متعدد ساختاری، تروریسم و مهاجران روبروست