امضای توافقنامه همکاری بین روسیه و هند در حاشیه نشست بریکس