طارمی: نظر برانکو محترم ولی رضاییان کم کم باید بازی کند