رسانه‌های فاسد آمریکا می کوشند در انتخابات به نفع کلینتون تقلب شود