یاهو برای از دست ندادن ورایزن جلسه آتی اعلام گزارش مالی فصلی اش را لغو کرد