چهار شهروند فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها زخمی شدند