برخی کشورها برای عزاداری‌های محرم فرهنگ‌سازی درستی نکردند